Facebook Pixel

Допълнителна сметка

От тази секция можете да заявите откриване на допълнителна сметка към вече съществуващ договор за търговия или да подпишете онлайн договор за платформа, на която не сте клиент.

Изберете платформа

Парола за операции по телефон

документ за самоличност

 

Двустранно сканирано копие или снимка на личната карта на титуляря.

Данните от личната карта трябва да съвпадат с попълнените данни в регистрационната форма.

Адресът по личната карта трябва да съвпада с адреса от банковия документ/фактурата за комунална услуга.


БенчМарк Финанс е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

документ за постоянен адрес

Сканирано копие или снимка на банков документ или фактура за комунална услуга, издадени през последните 3 месеца. Информацията за паричните средства и трансакции в тях може да бъде скрита.

Банков документ е издадено от банка извлечение или удостоверение за сметка. Документът трябва да съдържа или имената на титуляря и неговия адрес, или имената на титуляря и неговото ЕГН. Не се приемат вносни бележки и снимки на екрана от онлайн банкиране.

Фактура за комунална услуга е фактура за ток, вода, парно или газ. Документът трябва да удостовери адреса на титуляря. Не се приемат разписки от платежни системи или от компании за платежни услуги.


БенчМарк Финанс е задължен да изисква и съответно да съхранява предоставената от вас информация в качеството си на лицензиран посредник и администратор на лични данни.

[email protected]
Иван Петров
987654
1