Портфейл

Платформа Инструмент Име К-во Цена на отваряне Текуща цена Сума:*
Стойност на портфейла (акции + печалба/загуба от марджин позиции + суап + пари)**
0.00 BGN

* Колоната показва пазарната стойност на позиции в реални активи (борсово търгуеми акции, ETF, облигации, АДСИЦ и други), печалба/загуба на позиции в марджин инструменти (Forex, опции, CFD, фючърси и други), както и паричните средства.

** Пазарната стойност на портфейла е преизчислена в български левове (BGN) по текущ пазарен курс в реално време.

Тази секция показва обобщени данни за всички позиции, активи и парични средства във вашите сметки в платформите MetaTrader и BG Trader. 

Данните се обновяват на всеки 15 минути за платформи MetaTrader 4/5 и два пъти дневно (в 10:00 ч. и в 18:00 ч.) за платформа BG Trader. При различия между данните в тази секция и платформите преимущество имат данните в платформите.

Информация относно разходите за търговия можете да видите от следния линк.

[email protected]
Иван Петров
9876543210
80213