Facebook Pixel

Професионален клиент

Клиентите, които отговарят на условията и желаят да се категоризират като професионални клиенти, могат:

  • Да търгуват при по-висок ливъридж
  • Да търгуват при по-ниско ниво на stop-out
  • Да получават награди и бонуси за лоялност, когато има такива

Пример за използване на по-висок ливъридж: за да бъде сключена сделка с валутната двойката EURUSD с обем от 100 000, непрофесионалният клиент трябва да разполага с поне 3330 евро в сметката си. За да сключи същата сделка, професионалният клиент трябва да има поне 500 евро.

Професионалните клиенти се третират различно, тъй като се приема, че те притежават достатъчно опит и знания, за да се предпазят и да понесат инвестиционните рискове.

Критерии за професионален клиент

За да бъдете категоризирани, като професионален клиент, трябва да декларирате, че отговаряте на поне два от критериите:

Изтъргуван обем. През последните четири тримесечия сте сключили средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем. Пояснение: за целите на изтъргувания обем може да се вземат предвид и обеми, които сте търгували при други инвестиционни посредници в страната и/или в чужбина. Сделката е със значителен обем, когато стойността ѝ надвишава 10 000 евро.

Портфейл. Притежавате портфолио от финансови инструменти и парични средства, чиято стойност е по-голяма от 500 000 евро. Пояснение: за целите на финансовото портфолио може да се вземат предвид спестявания, банкови депозити, ценни книжа или портфейли при други инвестиционни посредници и банки в страната и/или в чужбина.

Опит. Работили сте над 1 година във финансовия сектор на позиция, която изисква познания за услугите, които използвате в БенчМарк Финанс.

Сравнение между професионален и непрофесионален клиент

Марджин (ливъридж) Професионален клиент Непрофесионален клиент
Основни валутни двойки 0.25% (1:400) 3.33% (1:30)
Основни индекси 0.5% (1:200) 5% (1:20)
Злато 0.5% (1:200) 5% (1:20)
Петрол, газ 1% (1:100) 10% (1:10)
Акции 10% (1:10) 20% (1:5)
Криптовалути 10% (1:10) 50% (1:2)
Особености на сметката
Stop-out ниво 30% 50%
Защита от отрицателен баланс
Гаранция от Фонда за компенсиране на инвеститорите
Бонуси за лоялност

Категоризация като професионален клиент

В случай че искате да бъдете категоризиран като професионален клиент, моля кликнете на бутонa:

Аз, Иван Петров, желая да бъда категоризиран/а като професионален клиент с оглед на наличието на определени условия и по собствена инициатива отправям настоящото искане да бъда третиран/а от БенчМарк Финанс като професионален клиент:

Аз, Иван Петров, декларирам, че отговарям на поне две от следните условия, а именно (моля, отбележете най-малко два от следните критерии):

Във връзка с избраните от мен критерии за професионален клиент:

 

 

Предупреждение! Във връзка с настоящото искане БенчМарк Финанс Ви предупреждава, в случай че бъдете категоризиран като професионален клиент, няма да се ползвате от високата степен на защита, която се предоставя на непрофесионалните клиенти при предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на дейности от инвестиционния посредник:

  • БенчМарк Финанс няма да е задължен да Ви предоставя информацията, предназначена за непрофесионалните клиенти относно инвестиционните услуги, които ползвате, и относно Вашите инвестиции;
  • БенчМарк Финанс ще приема, че притежавате достатъчно опит, знания и умения, за да вземете самостоятелно инвестиционни решения и за разбиране на свързаните със съответната инвестиционна услуга или продукт рискове;
  • БенчМарк Финанс ще приема, че имате финансовата възможност да понесете всички инвестиционни рискове, свързани с инвестиционните Ви цели;
  • БенчМарк Финанс няма да е задължен да поставя общата себестойност на сделка на първо място като най-важен фактор за постигането на „най-добро изпълнение” съгласно Политиката за изпълнение на клиентски нареждания;
  • БенчМарк Финанс няма да бъде задължен да Ви информира за възникналите съществени трудности, свързани с правилното и бързо изпълнение на Вашите нареждания;
  • БенчМарк Финанс има право да Ви предоставя регулярните извлечения с информация за Вашите сделки с по-малка честота, отколкото на непрофесионалните клиенти;
  • Клиентите категоризирани като професионални не подлежат на компенсация от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти в сравнение с непрофесионалните инвеститори.

Аз, Иван Петров, декларирам, че съм запознат от БенчМарк Финанс с горното предупреждение и приемам, че в случай че бъда категоризиран като професионален клиент, няма да се ползвам от високата степен на защита, която се предоставя на непрофесионалните клиенти, при предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на дейности от инвестиционния посредник, както и от правото да бъда компенсиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти.

Известно ми е, че съм задължен/а да уведомя БенчМарк Финанс за всяка промяна в данните, послужили като основание за определянето ми като професионален клиент, и че БенчМарк Финанс може да поиска допълнителна информация и/или документи, за да ме категоризира като професионален клиент.

[email protected]
Иван Петров
987654
1